98-9394223559+

 

یک تجربه؛ قدرت بر - قدرت با

یک تجربه؛ قدرت بر - قدرت با

یک تجربه؛ قدرت بر - قدرت با( Power over - Power with )

 شب که چراغ ها را خاموش می کنم تا بخوابم، با خودم عهد می کنم فردا به دخترم بگویم: اینستاگرام را غیرفعال خواهم کرد. 

 می بینم که تقریباً بیشتر زمان هایش را در تبلت و اینستاگرام می گذراند، نمره های درسی اش افت کرده و امشب هم متوجه شدم که گروهی را در اینستاگرام به راه انداخته که ... 

 همزمان ذهنم درگیر می شود:

  از کدام قدرت استفاده می کنم؟ «قدرت بر»  یا «قدرت با» ؟  

 کاملاً واضح است که با تمام قوا « #قدرت_بر» است. تمام میلم ، کنترل و محدود کردن دخترم است؛ تا به اهداف خودم ( بی توجه به او )  که نمره های بالاتر و درس خواندن بیشتر است ، برسم. 

 قسمتی از وجودم ، با خودم درگیر می شود: 

 * تو شایستگی تسهیلگری داری؟

* تو که خودت از « قدرت بر» برای دخترت استفاده می کنی. ... 

* کارگاه هایت را تعطیل کن و دوباره همه چیز را با خودت مرور کن! ترجمه هایت را تمام کن و باز هم تمرین کن! 

 تصمیم می گیرم کارگاه جدید ر ا آغاز  نکنم  و به دوستانم بگویم نیاز به یک فرصت مطالعاتی دارم. 

 هنوز ذهنم درگیر است : « قدرت بر » یا « قدرت با » ؟  

 خوابم می برد. 

 صبح که بیدار می شوم ، غم در سلول هایم نشسته. صبحانه را آماده می کنم. دخترم بیدار می شود. صبحانه می خوریم و او برایم از تجربه های دیروز مدرسه با هیجان تعریف می کند. من ساکتم. نمی خواهم اول صبح را خراب کنم. صبر می کنم. عصر وقت بهتری است. دخترم مدرسه می رود و من سر کار ! 

 در محل کارم می خواهم غیرفعال کردن اینستا را یاد بگیرم. وارد صفحه ام می شوم. پست ها را می خوانم . در یکی از پست ها، تصویر کودکی است که وزنه ای را با دو دستش بلند کرده است و روی تصویر، نوشته ای به چشم می خورد : « کودکان با سختگیری ، قوی نمی شوند. درک و همدلی است که انسان ها را قدرتمند می سازد. فرقی نمی کند در چه سن و  یا چه جنسی باشند. » 

 درک و همدلی ! درک و همدلی ! 

 آیا من  هم می خواهم به دخترم سختگیر باشم تا او در درس و یادگیری، توانمندتر شود؟ آیا این سختگیری جواب می دهد یا درک و  همدلی؟ 

 متن را ترجمه می کنم. تصمیم می گیرم با او گفتگو  کنم. قدرتم را درکنار او به کار خواهم برد نه روبروی او ! 

 مایلم او یادگیری بیشتری داشته باشد . شاید راه های دیگری هم برای یادگیری باشد. 

 دوستانم را برای کارگاه دعوت می کنم و ترجمه هایم را هم ادامه خواهم داد.

فرح عباسی سیر

 تجربه‌هایی که در وب‌سایت «زبان‌زندگی» ارتباطی‌بدون‌خشونت - باشتراک گذاشته می‌شود؛ 

تجربه‌ی عملی کاربرد زبان‌زندگی با درک نگارنده‌است و نه یک‌مثال آموزشی .

Date

22 بهمن 1398

Categories

تجربه شخصی