98-9394223559+

 

بال ندارم کفش می‌پوشم

بال ندارم کفش می‌پوشم

بال ندارم، کفش می‌پوشم

قدم‌های نرفته ام را جفت می‌کنم کنار دیوار زندگی

تپه‌ای خواهم ساخت 

 پله به پله

گام به گام

 

نویسنده: عاطفه رضایی

Date

12 اسفند 1401

Categories

زبان زندگی